Husein Muhammed

Valtioneuvosto vaaransi vähemmistövaltuutetun puolueettomuuden ja uskottavuuden

 

Sisäministeriössä julistettiin haettavaksi  vähemmistövaltuutetun virka 1.5.2010 lukien.  Virkaan haki kaikkiaan 31 hakijaa, joista 29 hakijalla oli vaadittava ylempi korkeakoulututkinto. Valtioneuvosto päätti kuitenkin vastoin selvästi omassa vähemmistövaltuutettua koskevassa asetuksessa sekä viranhakuilmoituksessa edellytettyä ylempää korkeakoulututkintoa valita vähemmistövaltuutetuksi Eva Biaudet’n, joka on koulutukseltaan oikeustieteen ylioppilas.

Vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetussa laissa (2001/660) säädetään, että vähemmistövaltuutetun tehtävänä on:
1) valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista
2) edistää hyviä etnisiä suhteita yhteiskunnassa;
3) seurata ja parantaa ulkomaalaisten ja etnisten vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia;
4) tehdä selvityksiä syrjintään liittyvistä kysymyksistä;
5) raportoida yhdenvertaisuuden toteutumisesta
6) antaa tietoja syrjintälainsäädännöstä;
7) käyttää ulkomaalaislaissa säädettyä oikeuttaan tulla kuulluksi; ja
8) toimia kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

Käytännössä  vähemmistövaltuutetulta edellytetään tehtäväalaansa kuuluvan lainsäädännön syvällistä tuntemusta. Näitä lakeja ovat ennen kaikkea yhdenvertaisuuslaki, ulkomaalaislaki, kotoutuslaki, kansalaisuuslaki sekä saamen kielilaki. Näistä lakien soveltamisesta tai valvomisesta valitulla Biaudet’lla ei ole käytännössä osoitettua kokemusta toisin kuin monilla muilla hakijoilla, jotka ovat toimineet kyseisten lakien parissa vuosia, kuten hakijoina olleilla usealla vähemmistövaltuutetun toimiston ylitarkastajalla, syrjintälautakunnan sihteerillä, Ihmisoikeusliiton pääsihteerillä, Pakolaisneuvonta ry:n entisellä toiminnanjohtajalla tai Maahanmuuttoviraston johtajalla. Näillä kaikilla hakijoilla on lisäksi ylempi korkeakoulututkinto, lähes kaikilla ylempi oikeustieteellinen tutkinto.

Yllä luetellusta kahdeksasta kohdasta Biaudet’lla on käytännön kokemusta ainoastaan ihmiskaupan osalta. Muihin mainittuihin tehtäviin hänen väitetään perehtyneen kansanedustajana ja ministerinä. Peruspalveluministerin saati kansanedustajan työnkuvaan ei kuitenkaan liity näitä tehtäviä juuri millään tavalla. Biaudet’n kohdalla on todettu, että ”tehtävässä edellytetään viran hakuilmoituksessa kuvatuin tavoin kehittävää työotetta eli ammatillisia valmiuksia kehittää toimintaa käytännössä. Tämänhetkisessä viran tehtävien toimintaympäristössä korostuvat yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä toiminnan kehittämisen merkitys”. Kyse on niin epämääräisistä asioista, että melkein kenen tahansa voidaan väittää olevan kykenevä tai kykenemätön kyseisiin tehtäviiin.

Lisäksi todetaan, että ”haastattelussa Biaudet pystyi esittämään poikkeavan selkeät näkemykset toiminnan painopisteistä ja toiminnan kehittämisestä”. Näitä ”selkeitä näkemyksiä” ei nimitysmuistiossa kuitenkaan mitenkään yksilöidä. Pidän kuitenkin huolestuttavana, jos Biaudet’n oma erityisala, ihmiskauppa, korostuu liikaa esimerkiksi paljon laajempaa yleisöä koskevan, monipuolisen syrjinnän ja syrjäytytymisvaaran taikka asumisasioiden, työelämän tai oleskelulupa-asioiden kustannuksella. Joka tapauksessa jo valmiiksi vähemmistövaltuutetun toimiston ainoa tohtori on erikoistunut ihmiskaupanvastaiseen työhön, joten ihmiskauppa-asiantuntemus on toimistossa jo hyvin hoidettu.

Allekirjoittanutta ei edes kutsuttu haastatteluun. Myös minulla olisi kuitenkin ollut ”esittää poikkeavan selkeitä näkemyksiä toiminnan painopisteistä ja toiminnan kehittämisestä” etenkin tällä hetkellä voimistuvan kantaväestön ja vähemmistöjen vastakkainasettelun purkamiseksi kaikkien osapuolten eduksi.

Nimitysmuistiossa todetaan, että Valtioneuvosto on 22.4.2010 myöntänyt Biaudet’lle hänen hakemuksensa johdosta erivapauden vähemmistövaltuutetun virkaan vaadittavan ylemmän korkeakoulututkinnon osalta, ”joten Biaudet’n katsotaan olevan samassa asemassa kuin tältä osin kelpoisuusvaatimukset alun perin täyttäneet hakijat”. Poliittisiä nimityksiä toki on, mutta että nostetaan valtioneuvoston päätöksellä ilman korkeakoulututkintoa oleva korkeakoulututkinnon omaavien rinnalla, on jo tuplasti huolestuttava asia.

Poikkeuksen myöntäminen voisi toki olla perusteltua, ellei muita tehtäväalaan perehtyneitä, viranhakuilmoituksessa mainitut edellytykset täyttäviä, erinomaisen kokeneita hakijoita olisi ollut tarjolla. Nimitysmuistiosta selviää kuitenkin, että yli kymmenen hakijaa täyttää kaikki edellytykset ilman mitään erivapauksia.

Vähemmistövaltuutetun toimiston asiakas- ja kohderyhminä ovat kaikki Suomen etniset vähemmistöt ja niihin kuuluvat yksilöt. Näitä ryhmiä ovat maahanmuuttajat ja muut ulkomaalaiset sekä alkuperäiskansamme saamelaiset ja kansallinen vähemmistömme romanit. Sen sijaan suomenruotsalaisten asiat eivät kuulu vähemmistövaltuutetulle. Tästä huolimatta vähemmmistövaltuutettuna on tittelistään huolimatta toiminut aina valtaväestöön kuuluva henkilö. Myös kaikki toimiston ylitarkastajat ovat lyhyitä pätkiä lukuun ottamatta olleet valtaväestöön kuuluvia. Tällä hetkellä toimiston ainoa maahanmuuttajataustainen palkattu työntekijä toimii osastosihteerinä.

Suomen viranomaiset ja myös vähemmistövaltuutettu ovat monesti vaatineet maahanmuuttajien ottamista mukaan työelämään jopa ns. positiivisin erityistoimenpitein eli erivapauden nojalla. Nyt olisi kuitenkin ollut tarjolla vähemmistövaltuutetuksi myös omin avuin ansioituneita korkeasti koulutettuja ja tehtäväalaan perehtyneitä hakijoita. Allekirjoittanuttakin enemmän olisi voitu kiinnittää huomiota useamman tutkinnon suorittaneeseen Aysu Shakiriin, jolla on myös kansainvälistä kokemusta, jota on Biaudet’n kohdalla erityisesti korostettu.

Omalla kohdallani on jopa todettu, etten ole toimittanut todistusta erinomaisesta suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta. Ihan kuin en olisi suorittanut peruskoulun, lukion (yo-tutkinnon äidinkielen arvosana E) ja oikeustieteellisen tutkinnon suomeksi! Mikäli asian käsittelijät vaivautuisivat lukemaan valtioneuvoston omia asetuksia (Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 12.6.2003/481), huomattaisiin, että olen opintojeni kautta moninkertaisesti todistanut kielitaitoni.

Saamelaiset, romanit tai maahanmuuttajat eivät siis vieläkään pääse edustamaan itseään sielläkään, mitä kutsutaan heidän valtuutettunsa toimistoksi. Sama tilanne on muuallakin Suomen maahanmuuttohallinnossa: maahanmuutto- ja kotouttamislinjauksia tekevällä sisäministeriön maahanmuutto-osastolla ei tiettävästi ole ainuttakaan maahanmuuttajataustaista henkilöä. Oleskelulupaviranomainen Maahanmuuttovirasto on palkannut korkeintaan yksittäisiä sihteeritason maahanmuuttajia. Onhan näitä saamattomia avuntarvitsijoita paremmin tietäviä valtaväestöön kuuluvia virkamiehiä ja poliitikkoja! Mikähän siitä seuraisi, jos naisten ja miesten tasa-arvoa valvovassa tasa-arvovaltuutetun toimistossa olisi ainoastaan miehiä valvomassa naisten oikeuksia? Entä jos tilanne olisi sama suomenruotsalaisissa elimissä: Folktingetissä, Folkhälsanissa, Kulturfondenissa ja jopa rkp:ssä toimisivat ainoastaan suomenkieliset ”ruotsinkielisten valtuutettuina”?!

On varsin tekopyhää, että maahanmuuttohallinto kehottaa suomalaisia yksityissektorin työnantajia ottamaan maahanmuuttajia töihin jopa erivapauden nojalla. Vaikka työnantajien asenteissa on paljon parantamisen varaa, jotta pätevät maahanmuuttajat pääsisivät osaamistaan vastaaviin työtehtäviin, tilastollisesti maahanmuuttohallinnolle maahanmuuttajat kelpaavat työntekijöiksi vielä huonommin kuin yrityksille.

Vähemmistöjen omien edustajien puuttumistakin huolestuttavampaa on kuitenkin vähemmistövaltuutetun viran politisoiminen. On jokseenkin mahdotonta kuvitella, että sisäministeriö olisi päätynyt kaikista yllä mainituista perusteluista huolimatta juuri nyt valittuun Eva Biaudet’hen, ellei esittelevä ministeri, Astrid Thors, olisi samasta puolueesta kuin Biaudet, ja ellei kulissien takana olisi mahdollisesti neuvoteltu muiden korkeiden virkojen räätälöimisestä muiden puolueiden suosikeille.

Maahanmuuttajat, saamelaiset ja romanit ovat kuitenkin enimmäkseen sitoutumattomia, ja loput edustavat kaikkia mahdollisia suomalaisia puolueita. Biaudet’n aiemmasta poliittisesta aktiivisuudesta ei ole viranhoidossa haittaa, mikäli hän pitäytyy puoluepolitiikasta. Mutta hänen poliittisin perustein tehty nimityksensä vie kuitenkin uskottavuutta ja puolueettomuutta, mitä vähemmistövaltuutetun tulisi nauttia niin vähemmistöjen kuin valtaväestönkin keskuudessa.

Biaudet’ta on kuitenkin turha syyttää hienon viran saamisesta. Toivotan hänelle onnea uuteen ja haasteelliseen tehtävään.

Nyt kyse oli vähemmistövaltuutetun virasta, mutta Valtioneuvosto nimittää jatkuvasti korkeita virkamiehiä poliittisin perustein. Ensin löydetään henkilö, sitten muotoillaan valintaperustelut sen mukaan. Niistä ei voi myöskään tavallisen työsyrjinnän tavoin valittaa, ja myös Valtioneuvostoa valvova oikeuskanslerinvirasto siunaa ne. Poliittisista virkanimityksistä tarvittaisiin kuitenkin laajaa yhteiskunnallista keskustelua, jota ulostuloni vähemmistövaltuutetun virantäytön kohdalla on toivottavasti omalta osaltaan edistänyt.

Husein Muhammed
oikeustieteen maisteri, lakimies
Helsingissä 11.5.2010

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (62 kommenttia)

Tollo (nimimerkki)

Hyvä Hussein! Jatka asian esilläpitämistä ja vaadi viranhakua uusiksi.

Koko juttu on niin härski ja vastenmielinen, että sietää penkomisen perinpohjin.

Antti Rantakokko (nimimerkki)

Valita ihmeessä Biaudet'n valinnasta! Kyllä minun mielestä sinä olisit parempi. Biaudet'n valinta on puhdasta puoluepolitiikkaa ja etnistä nepotismia.

jhsdbvjh (nimimerkki)

Bloginpitäjäkin on sitten päässyt tutustumaan maamme "oikeaan" viralliseen vähemmistöön ja sen etuoikeuksiin.

Tiuskea Rakki (nimimerkki)

Se on RKP:läinen. Mitä odotit? :D

Käyttäjän ilikka kuva
Ilkka Partanen

Suosittelen että asiasta valitetaan tai ainakin tehdään sellainen julkinen juttu, että hän joutuu eroamaan ihan vaan sen paineen vuoksi. Onhan tuo aika törkeää että tasavertaisuutta vaalimaan pyrkivän instanssin johtaja valitaan vähemmistöstatuksen (suomenruotsalaisuus) perusteella. Ottaen huomioon että kaikista vähemmistöistä kyseiset ovat räikeästi etuoikeutettuja verrattuna valtaväestöön ja siten myös muihin vähemmistöihin.

xerxes (nimimerkki)

Samoin! Hyvä Hussein! Ehdottomasti taytyy sinun valittaa Biaudetin valinnasta!! Biautedin valinta on häpäisy demoratiaa kohden. Että kehtasivatkin!!?

tapiottt (nimimerkki)

Taistolaiskommarit ovat edelleen voimissaan ja valtiovallan erityisessä suojeluksessa.

VeliSynkkä (nimimerkki)

Tässä neljä edellistä KOMMENTAARIA:

1. Hyvä Hussein! Jatka asian esilläpitämistä ja vaadi viranhakua uusiksi.
Koko juttu on niin härski ja vastenmielinen, että sietää penkomisen perinpohjin.

2. Antti Rantakokko kommentoi:
Valita ihmeessä Biaudet’n valinnasta! Kyllä minun mielestä sinä olisit parempi. Biaudet’n valinta on puhdasta puoluepolitiikkaa ja etnistä nepotismia.
3. jhsdbvjh kommentoi:

Bloginpitäjäkin on sitten päässyt tutustumaan maamme ”oikeaan” viralliseen vähemmistöön ja sen etuoikeuksiin.
4. Tiuskea Rakki kommentoi:
Se on RKP:läinen. Mitä odotit? :D

OSAAKO KUKAAN SANOA NIMELTÄ ÄÄNEEN KUKA PUNANAUTA TÄMÄNKIN PASKAN PÄIN KANSALAISTEN NÄKÖÄ JUNAILI !
- Ja onko se junailija Tasavallan historian ylivoimaisesti vihatuin Presidentti PITKÄLLE TULEVAISUUTEEN!

VeliSynkkä
OLISIKO TÄSSÄ JO SUURMIELENOSOITUKSEN PAIKKA?

Jukka-Pekka Vasara

Ei pidä mamun kuusta kurottaa, vehreimmät osat menevät tietenkin aina suvaitseville ja muutenkin paremmille ihmisille eikä siis suinkaan kiintiömamuille. Kyllä sun pitää vaan mehiä tyytyväisenä nykyisessä suojatyöpaikassasi ja kovin vaan kiitellä telkkarissa aina kun kysytään eikä kommentoida mitään omaa mihinkään.

Toivottavasti lähitulevaisuudessa tulee niin kova lama että tuokin suomalaisvastainen virka lakkautetaan lukemattomien muiden vastaavien ohella. Valtapuolueet eivät tietenkään tätä koskaan tee koska kaikki nämä virat on täytetty 100% niiden kuukausipalkatuilla pönttöpideeluokan kannattajilla.

Yhteenvetona siis voi sanoa että kaikkien RKP apupuolueiden eli kok-kepu-sdp-vas-vihr - aseveliakselin äänestäminen on ääni suomalaisten sorron jatkumiselle!

JST (nimimerkki)

Kaikki tukemme taistelussa tätä oikeusmurhaa kohtaan!

Ota asia esille myös esim somaliliiton ja maahanmuuttajayhteisön keskuudessa, että tietävät minkälainen arvomaailma rkp:n edustajilla oikeasti on!

Käyttäjän simomakela kuva
Simo Mäkelä

Hyvää asiaa. Paitsi yhtä haluaisin oikaista:

"...etenkin tällä hetkellä voimistuvan kantaväestön ja vähemmistöjen vastakkainasettelun purkamiseksi kaikkien osapuolten eduksi."

Vastakkainasetteluja ei kai ole niinkään kantaväestön ja vähemmistöjen välillä. Niintä on ennen kaikkea maahanmuuttokriittisten ja maahanmuuttomyönteisten (eli suvaitsevaiston) välillä. Maahanmuuttajat ei itse ole osapuolena ryhmänä.

Vili Heikkinen (nimimerkki)

Olet Husein ihan oikealla asialla, yksi hassu juttu vain sattui silmään.

"Tästä huolimatta vähemmmistövaltuutettuna on tittelistään huolimatta toiminut aina valtaväestöön kuuluva henkilö. Myös kaikki toimiston ylitarkastajat ovat _lyhyitä pätkiä lukuun ottamatta_ olleet valtaväestöön kuuluvia."

Eli kääpiöt on kuitenkin virastossa edustettuna! Go go kokovähemmistöt!

Piti koettaa löytää jotain hauskaa vakavasta asiasta. Voimia, ja pisteet siitä, ettet heittäytynyt Evalle katkeraksi vaan etsit vikapäätä sieltä, missä se on.

Vanha demari (nimimerkki)

" Biaudet’n kohdalla on todettu, että ”tehtävässä edellytetään viran hakuilmoituksessa kuvatuin tavoin kehittävää työotetta eli ammatillisia valmiuksia kehittää toimintaa käytännössä. Tämänhetkisessä viran tehtävien toimintaympäristössä korostuvat yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä toiminnan kehittämisen merkitys”. Kyse on niin epämääräisistä asioista, että melkein kenen tahansa voidaan väittää olevan kykenevä tai kykenemätön kyseisiin tehtäviiin."

Lisäksi voidaan kyseenalaistaa se, voidaanko viran hakuillmoituksessa edellyttää muita avuja kuin asetuksessa säädetyt.

xerxes (nimimerkki)

Näin tulee luultavasti käymään etta haetaan kohta viransijainen Biaudetin virkaa hoitamaan... joo sSuomessahan ei esiinny korruptiota;)

iiris (nimimerkki)

Tee virallinen valitus Biaudetin valinnasta!

Valituksen tekeminen olisi palvelus paitsi kaikille vähemmistöille niin myös kaikille suomenkielisille.

Biaudetin nimitys on ollut selvästi kabinettipäätös, RKP:n junailema juttu, kulissien takaisin pelin tulos. RKP on tottunut pelaamaan likaista peliä.

Ja, ennen kaikkea, Biaudet on epäpätevä tehtävään!!!

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti

Ruotsalaisen kansanpuolueen (suomennos) ideologia perustuu ohiajokaistojen rakenteluun yhteiskunnassa rasti-ruutuun-ruotsinkielisille.

Tässä mallia Åbo Akademista. Siellä suru-huumori kukkii. Ko. syrjintäyliopistossa on IHMISOIKEUSINSTITUUTTI!

Turun Sanomista 30.12.1999 jolloin Björkstrand oli vielä rehtorina Åbo Akademissa. "Kielikiintiöt veivät opiskelupaikan ehkä sadalta. Åbo Akademi syrji suomenkielisiä opiskelijoita 27 vuotta."

Lainaus: PERTTI GRÖNHOLM
"Åbo Akademin marraskuussa lakkautetut, opiskelijavalinnoissa käytetyt kiintiöt olivat voimassa vuodesta 1972 lähtien. Ruotsin- ja suomenkielisille opiskelijoille erillisiä kiintiöitä käytettiin Åbo Akademin kaikissa tiedekunnissa ja lähes kaikissa oppiaineissa 27 vuoden ajan. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että ruotsinkieliset pääsivät vähemmillä pistemäärillä eli heikommilla tiedoilla opiskelemaan kuin suomenkieliset."

Åbo Akademi ei sallI suomenkielisistä lukioista kirjoittavien kirjoittaa pääsykokeissa englanniksi, vaikka se etu on esim. muiden EU-maiden kansalaisilla.

Åbo Akademi pitää "epätoivottavien" opiskelijoiden määrän "sopivana" edelleen. Keinot on vain päivitetty.

Vaikka pääsykoe on ruotsiksi ja pääsykoekirjat on ruotsiksi järjestetään suomenkielisistä lukioista valmistuneille ylioppilaille lisäksi erillinen ruotsin kielen koe. Sen vaikeusastetta säädellään suomenkielisten hakijoiden määrän perusteella, jotta suomenkielisten opiskelijoiden määrä pysyy "sopivana". Ja kuten edellä todettu, suomenkielisistä lukioista kirjoittaneiden ei sallita pyrkiä englanninkielisessä pääsykokeessa. Voisihan joku livahtaa sitäkin kautta sisään.

Mitä tekemistä Rkp:llä ja Åbo Akademilla on? Paljonkin. Åbo Akademin hallinto vilisee rkp:läisiä, rkp:n kannattajakuntaan ja rkp:n ideologian markkinointiväkeä.

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti

Katsos Hussein,kyseessä on _maan tapa_. Suomessa ei ole korruptiota juuri siitä syystä,että Suomessa ei ole korruptiota. (ironiavaroitus) Näin on todettu monesta suusta hyvin korkealla tasolla.

xerxes (nimimerkki)

Jarmo! No nythän me voidaan valittaa asiasta sille vähemmistövaltuutetull... Ai hitsku mutta mehän kuulutaan enemmistöön voi voi mitäs nyt tehdään,,..Mad world;)

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti

On muistettava myös vanha maan tapa: Ruotsalainen kansanpuolue (käännösnimi) on aina Suomen hallituksessa vaalien lopputuloksesta riippumatta.

Saattaa joku maahanmuuttaja sitä ihmetellä kun juuri sellaista poliittista järjestelmää pakeni mutta se on iiihaan eeeeeri asia kun on kysymys Suomesta.

Lasse Laaksonen (nimimerkki)

Husein!

Barrikaadeille vaan. Suomen kastijärjestelmä on täysin aukoton. Sinä olet sen uhri. Myös mielipiteesi saattavat sittenkin olla liian viisaita Muumi-mafialle, vaikka varmaankin monesti olisin kanssasi eri mieltä. Sinä et yksinkertaisesti ole ymmärtänyt nuoleskella riittävästi.

Minäkin tuen sinua. Ehdotan valitusta oikeuteen ja oikeusasiamiehelle, lakimiehenä tunnet oikeat menettelyt. Mutta muista jatkaa taistelua EY oikeusasiamiehelle asti ja julkisesti koko Euroopan tasalla.

Kaikista viroista tämä on huippu, kun se on syrjivästi miehitetty.

Toukka (nimimerkki)

Olen Biaudet'n valinnasta järkyttynyt, pahoillani ja vihainen, mutta hämmästynyt en ole. Suvaitsevaiston eliitti haluaa säilyttää itsellään maahanmuuttoon liittyvien asioiden monopolin ja pyrkii varmistamaan, ettei Kari Rajamäen kaltaisia virhevalintoja enää ikinä tehdä.

VeliSynkkä (nimimerkki)

Kysymys!
VOIKO VIRANTÄYTÖSTÄ VALITTAA JOKU MUUKIN, JOS PERUSTE ON OLEMASSA; KUIN JOKU HAKIJOISTA ?
- Miten ?
- Minne ?
- Mihin mennessä?

VeliSynkkä
Entä KANSALAISVALITUS, jossa X määrä KANSALAISIA valittaa ?
- Tuliko jotain tähänliittyvää voimaan tänä tai viimevuonna?

Ano Nyymi (nimimerkki)

Tuo valintapäätös on malliesimerkki siitä todellisesta rasismista tässä maassa. Ja sitä rasismia harrastavat juurikin samat tahot jotka innokkaimmin lätkivät rasistileimoja muiden otsiin.

Todellisia tekopyhiä jeesustelijoita siis..

Mielestäni Sinun tulisi riitauttaa tuo valintapäätös.

Kimmo (nimimerkki)

"Omalla kohdallani on jopa todettu, etten ole toimittanut todistusta erinomaisesta suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta."

Onko Huseinilla tietoa, toimittiko Biaudet todisteen suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta?

Tsemppiä Huseinille!

nuiva (nimimerkki)

Hyvä Husein. Ei sääliä

Samalla kun Vanhanen ja Katainen kuorossa laulavat Kreikan virkakoneiston mädännäisyyttä ja hyvävelimeininkiä, meillä halonenviljanenthors-akselilla hyväsiskomeininki sen kuin kukoistaa. Oksettavaa.

Sanot tekstissäsi: "Mikähän siitä seuraisi, jos naisten ja miesten tasa-arvoa valvovassa tasa-arvovaltuutetun toimistossa olisi ainoastaan miehiä valvomassa naisten oikeuksia?"

Kun sanoit tuon, tiesitkö, että tasa-arvovaltuutetun toimiston henkilökunta on käsittääkseni kaikki naispuolisia. 2008 taisi olla yksi miespuolinen, mutta nykyistä henkilöstöä en löytänyt netistä. Jossain väitettiin, että nykyään ovat kaikki naisia.

Mitähän siitä on seurannut, kun naisten ja miesten tasa-arvoa valvovat yksinomaan naiset?

Kazakstan (nimimerkki)

Hieno kirjoitus! Jatka taistelua!

VeliSynkkä (nimimerkki)

Kansalaisaloite tulee nyt perustuslakiin
Vihreä blogi Pekka Haavisto 10.2.2010

Tänään jätti mietintönsä Christoffer Taxellin johtama perustuslain tarkistamiskomitea, joka on tehnyt töitä lokakuusta 2008.

Komitea ehdottaa perustuslakiin lisäystä, jolla 50 000 kansalaista voi saada kansalaisaloitteen kautta lainmuutoksen eduskunnan käsittelyyn.

Kansalaisaloite antaa uuden mahdollisuuden suoraan demokratiaan ja lisää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia politiikan asialistaan.

VeliSynkkä
Voisiko joku kaivaa esille jutun etenemistä EDUSKUNNASSA ?

Kriittinen (nimimerkki)

Hyvä Hussein!

Tuo on todella vastenmielinen nimitys. Lisäksi media on vaiennut sen kuoliaaksi...

Keep up!

juge (nimimerkki)

"Älä kuuntele mitä suu puhuu, vaan katso mitä kädet tekevät."

Astrid Thorsin ja Ritva Viljasen teot puhuvat puolestaan. Tekopyhien korupuheiden läpi paljastuu raakaa rasismia ja seksismiä. RKP:n maailmassa ruotsinkielinen nainen on AINA pätevämpi kuin tummaihoinen ei-ruotsalainen mies.

MarkusB (nimimerkki)

Tsemppiä Husein, aina en ole juttujesi kanssa samaa mieltä mutta tämä oli saamarin sikamainen juttu. Jälleen kerran.

Mutta - toisaaltahan on järjestelmällistä että poliittisesti muita tasa-arvoisempi nain... henkilö saa hyväsiskokerholta haluamansa toimen pätevämpien jäädessä rannalle vemppaamaan. Ainakin tässä kyseenalaisen arvojohtajuuden maassa näinä päivinä.

MarkusB (nimimerkki)

#31 Kuten huomaamme, kantis kirjoittaa hono soomi ja kielitaito on kuralla.

Kommenttini ensimmäinen kappale tulee siis käsittää niin, että Bideén nimitys oli sikamaista, ei Huseinin blogikirjoitus :)

Pertti Heinonen (nimimerkki)

Suomalainen politiikka on mätä, kuten olet jo huomannut. Suosittelen ehdottomssti valittamaan valinnasta ja vaikka valjastamaan mielenosoituksia tukemaan valitusta. Nyt näit todellisen kukkahattuthorsin ajatusmaailman juoksun. Aina ensin on Suomenruotsalaiset ja sitten on paljon ilmaa välissä...Sitten tulee Suomalaiset ja kaukana, kaukana maahanmuuttaja...
Tervetuloa Suomeen.

Hannele Kosonen (nimimerkki)

Kiitos, kun ajat pätevien asiaa. Suomessa pätevyys saattaa kääntyä ihmistä vastaan mitä kummallisimmissa paikoissa. Julkipuheissa ollaan niin koulutusmyönteisiä, mutta todellisuus on toisenlaista. Siis olihan RKP:llakin tosiaan päteväkin hakija.... Ja niin, työkokemusta tosiaan löytyi monelta muultakin. En ymmärrä, kiitän tästä keskustelun avauksesta. Siis, tässä on kansa, joka on koulutetumpi kuin moni muu, ja edelleen on varaa sumplia virkoja ja toimia, niinkö? Paljon motivaatiota paahtaa opiskelijan tuloilla itselleen paperit, ja törmätä lehmänkauppoihin, puoluekirjalla taitaa vieläkin päästä turhan pitkälle.

t. pätevä (ei tätä virkaa hakenut)

Akateeminen pätkätyöläinen (nimimerkki)

Husein, tee ihmeessä virallinen valitus. Ihan pelkän periaatteen vuoksi. Itse asiassa kuka tahansa ylioppilas tai kandidaatti voisi tehdä valituksen. Koska ylempää korkeakoulututkintoa ei vastoin hakuohjetta pidettykään tarpeellisena kriteerinä, erehdytettiin virheellisellä kelpoisuusvaatimuksella tuhansittain muuten päteviä hakijoita olemaan hakematta virkaa. :-)

Voi olla vaikeaa alkaa keikuttaa venettä tulevaa pomoaan vastaan, mutta suosittelen silti valittamista. Jos Biaudet vetää siitä herneen nenäänsä, se on vain lisäosoitus hänen pätevyytensä puutteista. Ei hänen alaisenaan olisi silloin kaksista olla, vaikka pitäisi suunsa kiinni.

(Muuten olen sitä mieltä, että vähemmistövaltuutettu on turhanaikainen politrukki, että vv:n toimisto ylipäätään on joutavaa verorahojen tuhlausta ja että mahdollisesti tulevaisuudessa suuri määrä maahanmuuttajia vahtimassa vv:n alaisuudessa maahanmuuttajien asioita johtaa samanlaiseen pukki kaalimaan vartijana -tilanteeseen kuin pelkästään naisista koostuvalle tasa-arvovaltuutetun puljulle on käynyt. Siitä huolimatta, kun vähemmistövaltuutetun virka kerran on olemassa, vähimmäisvaatimus on sen täyttäminen oikeasti pätevällä hakijalla.)

Aku Ankka

Tuo koko virka on täysin turha, ja itse asiassa synnyttää rasismia ja eriarvoisuutta. Suomessa ei tarvittaisi mitään virkamiestä vähemmistöjen etua ajamaan, sillä suomalaiset ovat hyvin suvaitsevaisia luonnostaan. Vain epäoikeudenmukaisuuksista suomalaiset suuttuvat, ja se onkin ihan oikein!

Mutta niin kauan kuin tuollainen virka on oelmassa, olen sitä mieltä, että esim. juuri Husein Muhammed on paljon pätevämpi ko. virkaan kuin Eva Biaudet.

Suositan siis, että Husein Muhammed käyttäisi kaikki mahdolliset valitustiet, ja vaatisi uutta hakua ja Biaudetin nimityksen purkamista.

Liike (nimimerkki)

Kiitos täsmällisestä ja selvästä selityksestä, kuinka ruotsinkieliseen valtaväestöön kuuluvan Eva Biaudetin ilmeisen rasistinen valinta tapahtui.

Äärimmäisen hämmästyttäväähän on, että tuollaisella menettelyllä valittiin nimenomaan vähemmistövaltuutettu.

Kannustan Sinua valittamaan valinnasta pätevänä hakijana, koska ilmeisesti aiheeseen perehtyneenä juristina pystyt tekemään sen itse, parhaiten asian tuntien.

Piikki (nimimerkki)

Joko nyt tajuat Husein , maahanmuuttajat oikeasti eivät merkitse eliitille mitään.

Käyttäjän markolilja kuva
Marko Lilja

"35"

Olen samaa mieltä. Tee vaan valitus Hussein. Olet siihen oikeutettu.

Tässä rkp:läinen esittelevä ministeri sai oman kieli- ja aatesisarensa "kelvolliseksi", vaikka virkaan olisi vaadittu muodollinen pätevyys.

Samalla perusteella suomenkieliset voivat jatkossa miehittää ruotsinkielisten kielikiintiöpaikat. Jos tämmöiseen virkaa ei vaadita "muodollista pätevyyttä" miksi sitten koulutuspaikkojen suhteen niitä tulisi noudattaa??

Jorma (nimimerkki)

"Mikähän siitä seuraisi, jos naisten ja miesten tasa-arvoa valvovassa tasa-arvovaltuutetun toimistossa olisi ainoastaan miehiä valvomassa naisten oikeuksia?"

Eihän siitä mitään hyvää seuraisi. Näinhän asia lähestulkoon on.

Todellisuus on kuitenkin vielä pahempi: tasa-arvopolittiikan suuntalinjoja valmisteleva STM:n tasa-arvoyksikkö koostuu yksinomaan naisista. Tulokset ovat sitten sen mukaisia: miesten tasa-arvo-ongelmia ei huomioida lainkaan.

Käyttäjän sirontaakeulassa kuva
O K

"miesten tasa-arvo-ongelmia ei huomioida lainkaan"

Hyvä pointti.

terppa (nimimerkki)

Periaatteessa kuka vain voi valittaa:

Eduskunnan oikeusasiamies:

Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan. Oikeusasiamiehelle voi kannella kuka hyvänsä. Kantelun voi tehdä itseään koskevasta asiasta, mutta kannella voi myös toisen puolesta tai yhdessä muiden kanssa.

Oikeuskansleri:

Kuka tahansa voi kääntyä oikeuskanslerin puoleen. Käytännössä laillisuusvalvonta toteutuu ratkaisemalla kanteluja, joita oikeuskanslerille tehdään viranomaisten ja muiden julkisia tehtäviä hoitavien toiminnasta. Oikeuskanslerin puoleen voi kääntyä joko omassa asiassaan tai muutenkin, jos katsoo, että viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava henkilö tai yhteisö on menetellyt virheellisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa tai asianajaja on laiminlyönyt velvollisuuksiaan. Oikeuskanslerin puoleen voi kääntyä myös silloin, kun katsoo, ettei perustuslain takaama perusoikeus tai ihmisoikeus ole toteutunut.

jmk (nimimerkki)

”Mikähän siitä seuraisi, jos naisten ja miesten tasa-arvoa valvovassa tasa-arvovaltuutetun toimistossa olisi ainoastaan miehiä valvomassa naisten oikeuksia?”

Jaa-a. Minkähänlainen kohu siitä nousisi, jos STM:n tasa-arvoyksikössä
http://snipurl.com/tasaarvoyksikko
olisi 14 naista eikä yhtään miestä?

Vastaus: Ei minkäänlaista.

Kameleontti (nimimerkki)

Taistele Husein!

Suomen kansa on takanasi.

Toivottavasti tämä tapaus osoittaa mitä valetta ministeri Astrid Thors kertoo maailmalle suomalaisista.

Maija (nimimerkki)

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen.
Mikä taho on valtioneuvoston yläpuolella?
Voiko oikeasti valtioneuvoston päätöksistä valittaa?

Jos voi niin valita ihmeessä!

A. Lindqvist (nimimerkki)

Husein Muhammed kirjoitti :
Lisäksi todetaan, että ”haastattelussa Biaudet pystyi esittämään poikkeavan selkeät näkemykset toiminnan painopisteistä ja toiminnan kehittämisestä”. Näitä ”selkeitä näkemyksiä” ei nimitysmuistiossa kuitenkaan mitenkään yksilöidä.
_________________

Edellämainittu tieto oli ainakin STT:n uutismateriaalissa ja sen havaitessani minulle tuli myös mieleen mistä ja tarkemmin, keneltä nämä "selkeät näkemykset" ovat peräisin. Nimittäin Eva Biaudet esiintyi maaliskuussa Turussa järjestetyssä CEDAW-seminaarissa, jonne hän saapui samalla junakyydillä kuin viran aikaisempi haltija Johanna Suurpää.

Pidän ihan selvänä, että juuri noita "valtuutetun toiminnan painopisteitä ja kehittämisiä" käsiteltiin kahden kesken tuolla junamatkalla. Eli saamalla ensikäden tietoa istuvalta viranhoitajalta ministeriön sisäisestä toiminnasta (näinhän se on) Biaudet on varmasti saanut itselleen yhden edun hakuprosessiin kuuluneessa haastattelutilanteessa.

Virantäyttö ei ole Suomessa mitään reilua peliä eikä varsinkaan tällaiset poliittisesti sensitiiviset tehtävät. Husein, valita tässä asiassa niin pitkälle kuin voit!

CEDAW-sopimus 30 vuotta: paluu CEDAWin teemoihin

http://www.law.utu.fi/ajankohtaista/etusivu/cedaw_...

vierasmies2 (nimimerkki)

Sinänsä erivapausinstituutio on aivan laillinen, mutta Husseinin esittämät perustelut osoittavat Biaudet'n valinnan puhtaasti poliittiseksi nimitykseksi. Mutta no can do. Toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.

Hurraaja Hurri (nimimerkki)

>> joka on koulutukseltaan oikeustieteen ylioppilas.

Pete (nimimerkki)

Plussat tästä!

Hurraaja Hurri (nimimerkki)

>>Eva Biaudet’n, joka on koulutukseltaan oikeustieteen ylioppilas.

Hurraaja Hurri (nimimerkki)

"Eva Biaudet’n, joka on koulutukseltaan oikeustieteen ylioppilas."

Kylläpä katkoo viestejä, kerta vielä:

Mikä se tuollainen koulutus on? Onko kuitenkin vain niin, että YLIOPPILAS Bidee, se hän oikeasti on koulutukseltaan, on vain päässyt kielikiintiöillä ja alemmilla pistemäärillä, luultavasti vielä ohi suomenkielisten, vain opiskeleman oikeustiedettä.

Kuka tietää onko hän päivääkään opiskellut yhtään mitään. Pelkkä opiskelupaikkahan riittää tuollaisten "tittelien" käyttöön.

http://www.abo.fi/student/fi/Content/Topic/topic/f...

Alas RKP ja jatkuva rasistinen enemmistön syrjintä!

Petrix (nimimerkki)

Hyvä Husein,

Olette tietysti oikeassa muodollisen pätevyyden suhteen. Biaudet eri täytä alkuperäisiä viran vaatimuksia.
Biaudet'n valintaa ei myöskään voi perustella positiivisella syrjinnällä. Vähemmistövaltuutetuksi ei ole välttämätöntä valita naista, ei varsinkaan naista joka on saanut jo toimia ministerinä. Biaudet'a ei siis tarvitse mistään hyvittää.

Olen nähnyt Husein esiintymistänne eräissä ohjelmissa ja sen perusteella olen tyytyväinen, että teitä ei virkaan valittu. Olette nimittäin häpeämättömästi sotkenut keskenään siviilityönne, asiantuntijuutenne ja vihreän politikoinnin. Maahanmuuttopolitiikan ja sitä myötä maahanmuuttajien käyttäminen puoluepolitikan pelinappuloina on minulle vastenmielistä.

Suomalainen (nimimerkki)

Mitään lakejahan ei ole rikottu, mutta valituksen, turhankin, jättäminen on sinun oikeutesi ja suosittelenkin erittäin lämpimästi, että käytät sitä. Sittenhän oikeus vahvistaa asian. Mitä korkeammassa instanssissa tämä taphtuu, sen parempi, ettei asiasta jää minkäänlaista epäselvyyttä. Hyvä Muhammed!

Martin-Éric (nimimerkki)

Kun on kerran selvä,

1) että virkaan pääsee ylipäätään poliittisesta syystä, eikä pätevyyden perusteella ja se,

2) että kyseessä oleva viran haltija ei todellakaan edusta vähemmistöjä oikeissa merkeissä, eikä varsinaisestikaan ole heidän valtuutettua,

Miksei Vähemmistön valtuutettua valitaan demokraattisella tavoin niin, että kaikki yli 2 vuotta maassa oleskelleet maahanmuuttajat (ks. kunnallisvaalien äänioikeusehtoja) pääsevät asettumaan ehdolle ja äänestämään heille sopivaa valtuutettu? Vähemmistövaltuutetun vaaleista karsitaan pois kaikki kaksoiskansalaisuuden haltijat sekä EU:n kansalaiset. Ääni- ja ehdokkuusoikeudet olisi siis ainoastaan kolmansien maiden kansalaisilla. Tietysti kun kysymys on virkamiestehtävästä, ehdokkaiden tulisi todistamaan erinomaista Suomen kielitaitoa samoilla ehdoilla kuin kansalaisuushakemuksessa, eli suoritettu Suomen keskitason YKI-testi tai siihen rinnastettavaa tutkintoa tai osaamisnäytettä. Ehdokkaat tulisivat jonkin suomalaisen puolueen edustamana, samoin kuin muissakin vaaleissa, joten viran poliittisuus säilyisi, sillä poikkeuksella, että ehdolle pääse ainoastaan Suomessa asuvia kolmansien maiden kansalaisia.

Tiedoksi Saksassa vastaavanlainen järjestelmä on jo olemassa jokaisessa läänissä. Siellähän maahanmuuttajat pääsevät itse valitsemaan demokraattisella tavoin omat edustajansa lääninsä maahanmuuttoasian lautakuntaan.

Veksi (nimimerkki)

Linkitän tänne vielä Jyrki Virolaisen kirjoitelman "271. Eva Biaudet´n valinta - poliittinen virkanimitys?":
http://jyrkivirolainen.blogspot.com/2010/05/271-ev...

En lainaa tähän mitään, halukkaat lukekoon itse. Selitteeksi vielä:
"Jyrki Virolainen, professor (law, especially procedural law), former judge (district court, court of appeals)".

http://twitter.com/EDUSKUNTAVAALIT (nimimerkki)

Näinhän julkisissa hankinnoissakin toimitaan. Ensin valitaan keneltä halutaan ostaa ja sen jälkeen määritellään kriteerit, jotka haluttu tarjoaja tulee täyttämään "parhaiten". Yleensä Se, joka tarjosi parhaat kestitykset.

jep (nimimerkki)

Näin ne arkadian mäen tyypit toimii kokoajan eikai kukaan ole olettanut muuta ?

Ei tämä ainoa "lahjavirka" ole.

Näita tehdään kokoajan, varmaan joka ainoolle vastaavalle paikalle on poliitikko tai virkamies valittuna etukäteen. Korruptio pitäisi kyllä saada kuriin suomessa, ei tässä ole mitään järkeä.

Toni (nimimerkki)

Hyvä Husein! Olet puuttumassa suomalaiseen hyvä-veli-systeemiin ja sen räikeimpään osaan eli kielipolitiikkaan. Suomen sairas näennäiskaksikielisyys ajaa tällaisiin päätöksiin. Poliittiset virkanimitykset ovat olennainen osa suomalaista maantapaa. Toivon menestystä taistelussa tuulimyllyjä vastaan!

Vieras (nimimerkki)

Melkomoista paskaa! Eikös sinulla ole virka valtion puolesta tuossa byroossa. Älä valita!! Jotkut sentään tekevät oikeita töitä. Ääliö

Vieras (nimimerkki)

http://www.vahemmistovaltuutettu.fi/intermin/vvt/h... Siellähän Hussein komeilee. Onneksi Olkoon, paljonko muuten maksetaan palkkaa ylitarkastajalle 7000E/KK???

Poliittinen palkintovirka (nimimerkki)

No niin, nyt on Husseinille annettu palkintovirka vähemmistövaltuutetun toimistossa. Onneksi olkoon! Husseinin puolue ja jatkuva räksyttäminen "rasisteista" toi Husseinille kaivatun viran.

Miten muuten Hussein pomosi suhtautuu kanteluusi hänen valitsemisestaan? Pidätkö pomoasi yhä epäpätevänä?

Käyttäjän petrisalo kuva
Petri Salo

Toivottavasti asiaan saadaan selvyys valituksen/kantelun avulla. Siihen asti avointa lisätietoa tästä maan tavasta internetistä.

Hakusanaksi riittää >>>> virkanimitysruletti

Poistettu Poistettu

Toivottavasti jaksat pitää puolesi, ennenkaikkea henkisesti. Tiedän hyvistä ja luotettavista lähteistä että olet fiksu ja kuulemma hauskakin. Ei aina olla samaa mieltä asioista, mutta pieni pelko on että pienet piirit tietyn ideologian ympärillä saavat vielä sinutkin jokin päivä muuttumaan aivopieruja laukovaksi yhteiskunnan mannekiiniksi.

Älä anna sen tapahtua.

Äläkä anna sen tapahtua kenellekkään muullekaan.

Toimituksen poiminnat